top of page

מאמרים ומחקרים

עבודת גמר מחקרית (תזה)

הנושא: תפיסה של התמכרות לחיי רחוב ו'אי בטחון תרופתי' בקרב דרי רחוב בעלי רקע של התמכרות לסמים בעיר מעורבת הידועה כבעלת היסטוריה של סחר בסמים בישראל.

bottom of page